Projekty Europejskie

 

Ministerstwo Rozwoju i technologii razem z Bankiem Gospodarstwa Krajowego uruchomiło z dniem 01 lutego 2023r. nabór wniosków o dofinansowanie fotowoltaiki.

Głównym elementem wsparcia jest grant OZE (Odnawialne Źródła Energii) na zakup, montaż, budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii. Wsparcie to 50% kosztów przedsięwzięcia netto (bez podatku VAT).

Nasza Spółdzielnia była jedną z pierwszych, która złożyła pierwsze wnioski o przyznanie grantu OZE na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 10 budynkach.

Miło nam poinformować, że wszystkie nasze wnioski zostały zaakceptowane i przedsięwzięcie zostało objęte grantem OZE. Spółdzielnia otrzyma grant w wysokości  1 026 720,39 zł.

Realizację planujemy rozpocząć po przyjęciu i uruchomieniu programu „Prosument lokatorski”, a zakończyć do sierpnia 2026 roku.

Według planowanych założeń tego programu całość wyprodukowanej energii rozliczana ma być w części wspólnej budynku, a nadwyżka ma zostać wypłacona prosumentowi (czyli wytwórcy energii elektrycznej). Oznacza to, że budynek zyska dodatkowe przychody, które wpłyną na fundusz remontowy nieruchomości lub zasilą eksploatację.


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab”w Ustce informuje, że razem z Urzędem Miasta Gminy otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach funduszy europejskich na zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie miasta Ustka. Poniżej przedstawiamy informację na ten temat.

Przestrzeń na plus – kompleksowe działania w przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji „E”

Beneficjent: Gmina Miasto Ustka

Poddziałanie: 8.1.2 – Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych.

Planowany okres realizacji: wrzesień 2017 – grudzień 2021

Całkowita wartość projektu: 11 346 373,54 zł

Poziom współfinansowania: 65 % (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 55 %, Budżet Państwa – 10 %)

Kwota dofinansowania projektu7 338 501,37 zł w tym dla:

– Gmina Miasto Ustka (Partner Wiodący) – 6 791 068,93 zł,

– Spółdzielnia Mieszkaniowa „Korab” w Ustce (Partner) –   547 432,44.

 

Cel główny: zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców i poprawa przestrzenni miejskiej na obszarze rewitalizacji „E” w Gminie Miasto Ustka.

Cele szczegółowe:

W podsystemie SPOŁECZNYM:

– Utworzenie miejsca z kompleksową ofertą wsparcia mieszkańców obszaru zdegradowanego zwiększającego dostęp do usług społecznych – Centrum Wsparcia Mieszkańców Obszaru Rewitalizacji,

– Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem zwiększająca ich szanse na rynku pracy,

– Aktywizacja zawodowa i ekonomiczna mieszkańców korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,

– Aktywizacja społeczna seniorów i integracja międzypokoleniowa mieszkańców,

W podsystemie GOSPODARCZYM:

– Ożywienie gospodarcze oraz tworzenie przyjaznych warunków do powstawania nowych inicjatyw gospodarczych i wspierania istniejących przedsiębiorstw,

– Poprawa atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru,

W podsystemie PRZESTRZENNYM:

– Modernizacja zdewastowanej i zaniedbanej przestrzenni publicznej wraz z poprawą jej wizerunku,

– Poprawa i zwiększenie potencjału rekreacyjnego terenu poprzez utworzenie atrakcyjnych miejsc wypoczynku,

– Dostosowanie infrastruktury budowlanej oraz przestrzeni zewnętrznej do potrzeb osób niepełnosprawnych i seniorów,

– Zwiększenie wykorzystania potencjału przestrzeni miejskiej,

– Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców obszaru zdegradowanego, poprzez:

 • wybudowanie budynku na usługi społeczne CWMOR, w którym realizowane będą usługi dla osób niesamodzielnych i rodzin z dziećmi,

 • wybudowanie i modernizacja drogi dojazdowej do budynku CWMOR wraz z budową kładki, budową odcinka, modernizacją ul. Zielonej, Rybackiej,

 • wybudowanie i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej (skatypark, wiat, plac zabaw, małe boisko, siłownia napowietrzna,)

 • modernizację ścieżek pieszo-rowerowych,

 • modernizację ul. Dąbrowszczaków,

 • modernizację terenów przyblokowych w 4 lokalizacjach – budowa 2 wiat rekreacyjnych, 1 miejsca rekreacyjnego, modernizacja 1 placu zabaw, modernizacja 3 wiat na zbiorniki podziemne na odpady, zagospodarowanie zieleni, wybudowanie małej architektury,

 • wyburzenie budynku magazynowego z azbestem i wybudowanie parkingu na ok. 22 miejsca,

 • zwiększenie aktywności społecznej i identyfikacji z obszarem przez udział w 2 turach konkursu inicjatyw mieszkańców,

 • prowadzenie biura informacyjnego na temat konkursu inicjatyw w CWMOR.

 

W ramach projektu planowane jest:

Zadanie 1: Budowa Centrum Wsparcia Mieszkańców z Obszaru Rewitalizacji (CWMOR) wraz z budową mediów i zagospodarowaniem terenu.

Budowa CWMOR wraz budową mediów i zagospodarowaniem terenu wokół oraz wyposażenie nowego obiektu na obszarze rewitalizacji, niezbędnego do realizacji usług społecznych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji. Obiekt zlokalizowany na obszarze rewitalizacji na działce między ul. Rybacką, a obiektem projektowanego kompleksu skateparku, pumtracku itd. za blokiem mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej 39 E.

Całkowita powierzchnia użytkowa budynku ok. 704 m2, dwie kondygnacje, budynek niepodpiwniczony w którym realizowane będą funkcje usług społecznych dla rodzin i usług społecznych dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów.

 

Zadanie 2: Budowa drogi dojazdowej do Centrum Wsparcia Mieszkańców Obszaru Rewitalizacji  (CWMOR) wraz z przebudową ulicy Zielonej i budową kładki drogowej nad ciekiem Otocznica.  

Zadanie składające się z czterech elementów:

 • przebudowa nawierzchni ul. Zielonej  bez terenów sąsiednich wraz z ciągiem pieszo-rowerowym wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową i teletechniczną, oznakowaniem i małą architekturą – długość pasa drogowego: ok. 180 mb.i szerokości 9,6 mb.w celu poprawy dostępu dla osób niepełnosprawnych, wózków dziecięcych, osób starszych.

Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, wózków dziecięcych, osób starszych polegać będzie na: obniżeniu na przejściach dla pieszych krawężników, ustawieniu ławek, wyrównaniu nawierzchnia chodników.

 • wykonanie drogi dojazdowej do budynku CWMOR-u poprzez przebudowę ul. Rybackiej na odcinku ok. 330 m na północy od granicy OSIR-u – przebudowa konstrukcji i nawierzchni, budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia, powierzchnia  – ok.  3 800 m2

 • wykonanie drogi dojazdowej (budowa konstrukcji i nawierzchni, budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia) – od ul. Rybackiej do CWMOR-u, długość – ok. 150 m, powierzchnia ok. 1 300 m2. Budowa kładki nad Ciekiem Otocznica w ciągu drogi dojazdowej o długości – ok. 8 m

 

Zadanie 3: Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół budynku socjalnego przy ul. Grunwaldzkiej 39

– budowa miejsca do integracji mieszkańców, zadaszonej wiaty z miejscem na grill, ławki,

– uporządkowanie zieleni w tym usunięcie inwazyjnej, nasadzenia nowej, odbudowa trawników, cięcia,

– zakup i montaż monitoringu,

– modernizacja ciągów komunikacyjnych wewnętrznych.

Całkowita powierzchnia objęta ww. działaniami: ok. 3 527,18 m2

 

Zadanie 4: Zagospodarowanie terenu położonego przy ulicy Grunwaldzkiej 35 z przeznaczeniem na funkcje społeczno-rekreacyjno-integracyjne.

– budowa skateparku, pumptracku, placu z urządzeniami do street workout’u, placu do StreetBall’u, trampolin ziemnych – o powierzchni ok. 6 000 m2

– budowa miejsca integracyjnego – wyposażonego w stałą wiatę, stoły do gry w szachy i warcaby, miejsce na ognisko, małą architekturę itp., wyznaczenie miejsc dla pieszych – powierzchnia ok. 2 000 m2,

– budowa placu zabaw dla dzieci z boiskiem o wymiarach 7 m x 10 m i elementów siłowni napowietrznej (z wykorzystaniem istniejących elementów zabawowych i siłowni) – powierzchnia ok. 1 900 m2,

– przebudowa i budowa ciągów pieszo-rowerowych poprawiających dostęp do nowo wybudowanej infrastruktury w tym:

 • remont istniejącej nawierzchni na długości ok. 470 mb.,

 • wykonanie nowej nawierzchni o długości ok. 50 mb., wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym,

 • budowa nowego ciągu komunikacyjnego o powierzchni ok. 260 m2, długości ok. 130 mb. wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym.

– zniwelowanie ogrodzenia i jego zastąpienie nasadzeniami zielenią od strony ul. Grunwaldzkiej i od strony budynku socjalnego przy ul. Grunwaldzkiej 39 tj. z dwóch stron od obszaru rewitalizacji o łącznej długości ok. 378 mb.

–  modernizacja ogrodzenia od strony ul. Rybackiej i Zielonej od strony Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce o łącznej długości ok. 350 mb.

 

Zadanie 5: Poprawa stanu zdegradowanej infrastruktury komunikacyjnej ulicy Legionów (dawniej Dąbrowszczaków)  

– przebudowa ulicy Legionów (dawniej Dąbrowszczaków) wraz z ciągiem pieszym wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową i teletechniczną, oznakowaniem i małą architekturą, długość pasa drogowego: ok. 450 mb.w celu poprawy dostępu dla osób niepełnosprawnych, wózków dziecięcych, osób starszych.

– remont nawierzchni drogi osiedlowej o powierzchni ok. 1620,00 m2 w celu poprawy dostępu dla osób niepełnosprawnych, wózków dziecięcych, osób starszych.

 

Zadanie 6: Zagospodarowanie przestrzeni publicznych, przyblokowych na obszarze rewitalizacji w celu poprawy warunków mieszkaniowych i dostępu do infrastruktury rekreacyjno-integracyjnej w tym dla osób niepełnosprawnych.

Zadania partnera projektu – Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab”

Działania będą realizowane w lokalizacjach na terenie obszaru rewitalizacji tj. Grunwaldzka 10, Grunwaldzka 47, Grunwaldzka 49, Grunwaldzka 51

Działania w przestrzeniach publicznych, przyblokowych polegać będą m.in. na:

– przebudowie kompletów altan śmietnikowych,

– budowie zadaszonych wiat przyblokowych z miejscem na grill, ławki, stolik z szachami, warcabami,

– uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenów zielonych w przestrzeniach międzyblokowych, 

– przebudowie placu zabaw dla dzieci, wyposażeniu w urządzenia rekreacyjno-sprawnościowe sprzyjające integracji różnych grup wiekowych. Wyposażenie w zestawy sprawnościowe, zabawowe, piaskownice, huśtawki, karuzelę tarczową. Realizacja robót polegać będzie na m.in. demontażu istniejących urządzeń, ogrodzenia, montażu nawierzchni syntetycznej, urządzeń zabawowo- sprawnościowych,

– likwidacji obiektu zawierającego azbest i utworzenie miejsc parkingowych i miejsca rekreacyjno-integracyjnego na tym obszarze. Powierzchnia zabudowy 230,00 m2, Teren pozostały po rozbiórce zostanie przeznaczony na ok. 20 miejsc postojowych oraz miejsce rekreacyjno-integracyjne z zadaszoną wiatą przyblokową z miejscem na grill, ławki, stoli z szachami, warcabami oraz montaż 4 urządzeń siłowni plenerowej m.in. dla seniorów,

– remoncie nawierzchni drogi osiedlowej o powierzchni ok. 785,00 m2 w celu poprawy dostępu dla osób niepełnosprawnych, wózków dziecięcych, osób starszych.

 

Zadanie 7: Organizacja konkursów dla inicjatyw mieszkańców.

Realizowany w formule konkursów wybór najlepszej inicjatywy w danym module tematycznym w formie zgłaszania przez mieszkańców (nieformalne np. kilku sąsiadów, grupa młodzieży lub formalne np. organizacje pozarządowe, kluby sportowe działające na obszarze „E”) propozycji działań, pomysłów, z opisem form oraz wskazaniem osób które chciałby realizować daną inicjatywę):

 • organizacja działań kulturalno-integracyjnych z wykorzystaniem działań artystycznych w przestrzeni,

 • poprawa jakości infrastruktury poprzez działania aktywizujące mieszkańców, w tym angażujące mieszkańców do  wspólnej realizacji  projektów (np. remont klatki schodowej, utworzenie małej infrastruktury, zagospodarowanie zieleni przyblokowej).

 Na potrzeby zadania prowadzone będzie w wybudowanym CWMOR biuro konkursu inicjatyw mieszkańców.


Promocja i realizacja projektu

Realizacja zadania nr 1 – Zagospodarowanie przestrzeni publicznych, przyblokowych w obszarze rewitalizacji przy ul. Grunwaldzkiej 47, 49, 51

– Realizacja zadania nr 2 – Zagospodarowanie przestrzeni publicznych, przyblokowych w obszarze rewitalizacji przy ul. Grunwaldzkiej 10