Informacje

Przypominamy, że zgodnie z §15. ust. 6 „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ustka” (uchwała Nr XLVIII/435/2018 Rady Miasta Ustka z dnia 30.05.2018r.) :

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, w szczególności z terenu ulic, chodników, parków, skwerów, zieleńców, placów zabaw.

Informujemy, że właściciele psów mogą pobierać bezpłatne worki na psie odchody, dostępne w Urzędzie Miasta (Biuro Obsługi), ZGK, OSIR oraz w biurze spółdzielni (ul. Grunwaldzka 10) i administracji spółdzielni (ul. Legionów 2).


Zarząd SM „Korab” uprzejmie informuje, że, zgodnie z uchwałą LI/457/2018 Rady Miasta Ustka, istnieje możliwość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (50% opłaty) właścicieli nieruchomości:

1. w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

2. rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny

Załączniki do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można pobrać poniżej (załącznik 1B i 1C) lub w biurze Spółdzielni.

Pobierz Uchwałę LI/457/2018

Pobierz Załącznik 1B

Pobierz Załącznik 1C


MIESZKAŃCY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KORAB” !

Zarząd SM „Korab” uprzejmie informuje, że istnieje możliwość uzyskania bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Bonifikatę mogę uzyskać osoby, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona.

1. OSOBY POSIADAJĄCE PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI winny złożyć wniosek o bonifikatę do Urzędu Miasta.

2. OSOBY POSIADAJĄCE SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO winny złożyć wniosek wraz z załącznikami w siedzibie spółdzielni przy ul. Grunwaldzkiej 10 nie później niż do 28.02.2018 do godz. 15.00

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona.

Pobierz wniosek o bonifikatę

 


Zawiadomienie o nadaniu indywidualnych numerów kont bankowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” w Ustce zawiadamia, że w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat za użytkowanie lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży, dodatkowych pomieszczeń piwnicznych, dla każdego użytkownika w zasobach Spółdzielni został nadany indywidualny numer konta bankowego dla każdego lokalu odrębny.

W związku z powyższym prosimy od dnia 01.02.2018 r. o dokonywanie opłat za użytkowane lokale na indywidualne numery konta, które zostały Państwu dostarczone.

W przypadku posiadania większej liczby lokali w zasobach Spółdzielni, nie należy łączyć ze sobą wpłat dotyczących kilku lokali. Dla każdego lokalu przypisany został indywidualny numer konta bankowego.

W przypadku dokonywania opłat w formie „zlecenia stałego” użytkownik proszony jest o poinformowanie banku, w którym posiada rachunek bankowy, o zmianie numeru konta bankowego do opłat.

Wpłaty dokonywane na inny niż nadany rachunek bankowy np. innego właściciela nieruchomości, będą skutkowały tym, że wpłata zostanie zaksięgowana (przypisana) do innego płatnika, gdyż system informatyczny będzie przypisywał płatności automatycznie, identyfikując wpłacającego nie po danych osobowych lecz po indywidualnym numerze rachunku bankowego, na który zostanie dokonana wpłata.


!!! UWAGA !!!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” w Ustce informuje, że Spółdzielnia nie zleca wymiany i nie współpracuje z firmami zewnętrznymi przy wymianie drzwi wejściowych do mieszkań, kaloryferów, stolarki okiennej, piecyków gazowych itp.

Spółdzielnia informuje: jeżeli ktokolwiek przybywający na kontrolę nie wzbudza zaufania, zawsze można go wylegitymować, bądź telefonicznie potwierdzić jego tożsamość i fakt przeprowadzonej kontroli dzwoniąc do Spółdzielni pod numer

59-81-44-081 lub 664-902-995.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” w Ustce


nowe terminy wywozu odpadów wielkogabarytowych

TERMINY ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KORAB”

2019 ROK

MARZEC : 13, 27

KWIECIEŃ : 10, 24

MAJ: 08, 22

CZERWIEC: 05, 19

LIPIEC : 03, 17, 31

SIERPIEŃ : 14, 28

WRZESIEŃ : 11, 25

PAŹDZIERNIK: 09, 23

LISTOPAD : 06, 20

GRUDZIEŃ : 04, 18

ODPADY WIELKOGABARYTOWE ORAZ ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY NALEŻY WYSTAWIAĆ PRZY OSIEDLOWYCH ALTANACH ŚMIETNIKOWYCH NAJWCZEŚNIEJ 1 DZIEŃ PRZED AKCJĄ


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Korab” w informuje, że konserwacje naszych zasobów wykonywane są przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Hydro-Dan” Pana Daniela Nykiela.
W związku z powyższym wszelkie awarie, usterki prosimy zgłaszać pod numery telefonów:

  • tel. kom. 0/502-283-178 – całodobowo,
  • tel. kom. 0/502-282-615 – awarie elektryczne,

w dni robocze w godzinach od 8:0015:00

  • tel. stacjonarny 0/59 8144-272

lub do biura Spółdzielni po numery telefonów

  • 0/59 8144081 lub 0/59 8144082.