Informacje


K O M U N I K A T
W związku z obecną sytuacją epidemiczną Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” w Ustce informuje, że od dnia 22 marca 2021 roku do odwołania
Interesanci obsługiwani będą jedynie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania
pod nr telefonu 59 814 40 81 lub 59 155 93 33.
Zarząd Spółdzielni zaleca, żeby wszystkie sprawy nie wymagające osobistego stawiennictwa załatwiać drogą mailową sekretariat@smkorab.pl lub telefonicznie:
• opłaty za lokale mieszkalne: 59 815 59 37, 59 815 59 38, kom. 570 970 460
• sprawy członkowskie: 59 815 59 36
• administracja: 59 815 59 43, kom. 664 902 995
• dział techniczny:59 815 59 45, 59 815 59 46, kom. 664 902 993, 602 526 940
• konserwatorzy: 502 283 178
Korespondencję można zostawić w skrzynce pocztowej znajdującej się przy drzwiach wejściowych do budynku Grunwaldzka 10 lub przesłać za pośrednictwem operatora usług pocztowych.


KOMUNIKAT

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” w Ustce informuje, że w 2020 roku termin odbycia Walnego Zgromadzenia został przedłużony.  

Zgodnie z art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-10, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw termin ten został przedłużony do dnia upływu 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii.

O terminie Walnego Zgromadzenia, powiadomimy Członków na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia.


Przypominamy, że zgodnie z §15. ust. 6 „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ustka” (uchwała Nr XXIV/243/2020 Rady Miasta Ustka z dnia 25.06.2020r.) :

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, w szczególności z terenu ulic, chodników, parków, skwerów, zieleńców, placów zabaw.

Informujemy, że właściciele psów mogą pobierać bezpłatne worki na psie odchody, dostępne w Urzędzie Miasta (Biuro Obsługi), ZGK, OSIR oraz w biurze spółdzielni (ul. Grunwaldzka 10) i administracji spółdzielni (ul. Legionów 2).


MIESZKAŃCY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KORAB” !

Zarząd SM „Korab” uprzejmie informuje, że istnieje możliwość uzyskania bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Bonifikatę mogę uzyskać osoby, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona.

1. OSOBY POSIADAJĄCE PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI winny złożyć wniosek o bonifikatę do Urzędu Miasta.

2. OSOBY POSIADAJĄCE SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO winny złożyć wniosek wraz z załącznikami w siedzibie spółdzielni przy ul. Grunwaldzkiej 10 nie później niż do 28.02.2021 do godz. 15.00

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona.

Pobierz wniosek o bonifikatę


MIESZKAŃCY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KORAB” !

Zarząd SM „Korab” uprzejmie informuje, że istnieje możliwość uzyskania 99% bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Bonifikata przysługuje osobom posiadającym prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jednocześnie spełniających jeden z poniższych warunków, tzn.:

– osobom z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz te, które uzyskały orzeczenie przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób.

– członkom rodzin wielodzietnych,

– inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

– kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,


– świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub ich opiekunom prawnym.

Wniosek o bonifikatę należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustka (bliższe informacje uzyskać można w UM Ustka ul. Wyszyńskiego 3 w Ustce)


!!! UWAGA !!!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” w Ustce informuje, że Spółdzielnia nie zleca wymiany i nie współpracuje z firmami zewnętrznymi przy wymianie drzwi wejściowych do mieszkań, kaloryferów, stolarki okiennej, piecyków gazowych itp.

Spółdzielnia informuje: jeżeli ktokolwiek przybywający na kontrolę nie wzbudza zaufania, zawsze można go wylegitymować, bądź telefonicznie potwierdzić jego tożsamość i fakt przeprowadzonej kontroli dzwoniąc do Spółdzielni pod numer

59-81-44-081 lub 664-902-995.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” w Ustce


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Korab” w informuje, że konserwacje naszych zasobów wykonywane są przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Hydro-Dan” Pana Daniela Nykiela.
W związku z powyższym wszelkie awarie, usterki prosimy zgłaszać pod numery telefonów:

  • tel. kom. 0/502-283-178 – całodobowo,
  • tel. kom. 0/502-282-615 – awarie elektryczne,

w dni robocze w godzinach od 8:0015:00

  • tel. stacjonarny 0/59 8144-272

lub do biura Spółdzielni po numery telefonów

  • 0/59 8144081 lub 0/59 8144082.