Informacje

Na prośbę mieszkańców i celem poprawy naszego wspólnego komfortu przypominamy Państwu, że zgodnie z Rozdziałem 6 „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ustka” (uchwała Nr XXIV/243/2020 Rady Miasta Ustka z dnia 25.06.2020r.) :

1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, w szczególności z terenu ulic, chodników, parków, skwerów, zieleńców, placów zabaw.

 Jednocześnie informujemy, że właściciele zwierząt mogą pobierać bezpłatne worki na odchody, dostępne w Urzędzie Miasta (Biuro Obsługi), ZGK, OSIR oraz w biurze spółdzielni (ul. Grunwaldzka 10) i administracji spółdzielni (ul. Legionów 2).


Informujemy, że od dnia 24.07.2023r. rozpoczynają się prace polegające na wymianie wodomierzy ciepłej i zimnej wody z modułem odczytu radiowego w budynkach mieszkalnych będących w zasobach SM „Korab” w Ustce według harmonogramu.
Podwykonawcą firmy Brunata ZENNER jest firma HYDRO-DAN – tel. kom. 502 283 178.

PROSIMY O PRZYGOTOWANIE SWOBODNEGO DOSTĘPU DO URZĄDZEŃ.

Harmonogram-prac-SM-KORAB_23.07-23.10.2023_I-termin_wodomierze.pdf


INFORMACJA

dotyczy zarejestrowana działalności gospodarczej w lokalu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Korab” w Ustce przypomina, że zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu porządku domowego, bezpiecznego użytkowania lokali i zasad współżycia mieszkańców w Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” w Ustce, w przypadku, gdy w lokalu zostanie zarejestrowana działalność gospodarcza, fakt ten należy pisemnie zgłosić do Spółdzielni w formie oświadczenia.

Prowadzenie działalności gospodarczej, może zostać uwzględnione przy dokonywaniu rozliczeń ciepła przeznaczonego na ogrzewanie budynków i przygotowanie cieplej wody, jeżeli w świetle obowiązujących przepisów prawa, taryfy lub innych okoliczności mających znaczenie prawne, będzie to miało wpływ na wysokość opłat za ciepło przeznaczone na ogrzewanie budynków i przygotowanie cieplej wody użytkowej, w tym w szczególności jeżeli będzie to miało wpływ na możliwość uzyskania dopłat przez dostawcę ciepła.


K O M U N I K A T

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” w Ustce informuje, że interesanci przyjmowani są w siedzibie Spółdzielni od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 – 15.00.

Informujemy, że wszystkie sprawy nie wymagające osobistego stawiennictwa można załatwiać drogą mailową sekretariat@smkorab.pl lub telefonicznie:

 • sekretariat 59 814 40 81
 • opłaty za lokale mieszkalne: 59 815 59 37, 59 815 59 38, kom. 570 970 4
 • sprawy członkowskie: 59 815 59 36
 • administracja: 59 815 59 43, kom. 664 902 995
 • dział techniczny:59 815 59 45, 59 815 59 46, kom. 664 902 993, 602 526 94
 • konserwatorzy: 502 283 178.
 • Korespondencję można zostawić w skrzynce pocztowej znajdującej się przy drzwiach wejściowych do budynku Grunwaldzka 10 lub przesłać za pośrednictwem operatora usług pocztowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Korab” w informuje, że konserwacje naszych zasobów wykonywane są przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Hydro-Dan” Pana Daniela Nykiela.
W związku z powyższym wszelkie awarie, usterki prosimy zgłaszać pod numery telefonów:

 • tel. kom. 0/502-283-178 – całodobowo,
 • tel. kom. 0/502-282-615 – awarie elektryczne,

w dni robocze w godzinach od 8:0015:00

 • tel. stacjonarny 0/59 8144-272

lub do biura Spółdzielni po numery telefonów

 • 0/59 8144081 lub 0/59 8144082