POLITYKA PRYWATNOŚCI

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ

W związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO, informujemy Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych.

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Korab”
w Ustce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000089752.

Wskazujemy, że powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z nami jest możliwy pod adresem: ul. Grunwaldzka 10, 76-270 Ustka, pokój nr 5, na adres mailowy: iodo@smkorab.pl, telefonicznie: 59 8144081.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych i okres ich przechowywania

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie realizowane do celów związanych
z realizacją stosunku łączącego Panią/Pana ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Korab” w Ustce, jak np. w związku ze stosunkiem członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” w Ustce, do celów związanych z posiadaniem tytułu prawnego lub korzystaniem z lokalu w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” w Ustce, w związku z ubieganiem się o zawarcie umowy lub zawarciem umowy przez Panią/Pana ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Korab” w Ustce oraz do celów realizacji dotyczących tych stosunków przepisów prawa, które wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Dane przetwarzane będą przez okres uzasadniony rodzajem stosunku łączącego Pani/Pana osobę ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Korab” w Ustce, jak np. do czasu ustania stosunku członkostwa, do czasu ustania posiadania tytułu prawnego lub korzystania z lokalu, do czasu zakończenia procesu udzielenia zamówienia lub realizacji umowy, z tym zastrzeżeniem, że dane te mogą być przetwarzane również po ustaniu powyższych okresów, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. W celu wykazania przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy do tego uprawnione.

Dane osobowe pozyskane w ramach rejestracji obrazu (monitoring wizyjny obejmujący altany śmietnikowe z zewnątrz oraz ich wnętrze lub pojemniki półpodziemne) będą przetwarzane w celu przestrzegania realizacji obowiązku segregacji nieczystości stałych, jak również bezpieczeństwa osób, mienia oraz dobrego imienia Administratora. Zapisy monitoringu będą przechowywane przez okres do trzech miesięcy lub do czasu zakończenia określonego postępowania, w którym będą stanowić dowód.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest odpowiednio: art. 15, 17
i 18 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze, art. 81 i 83 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, art. 27 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.
o spółdzielniach mieszkaniowych, niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych, co dotyczy także danych pozyskanych w ramach monitoringu wizyjnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w pozostałym zakresie: Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. Kategorie, sposób pozyskania i zakres przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe pozyskane od Pani/Pana, które zostały przekazane w procesie nawiązania i realizacji stosunku łączącego Pani/Pana osobę ze Spółdzielnią mieszkaniową „Korab” w Ustce. Są to przede wszystkim dane niezbędne do realizacji wobec Pani/Pana obowiązków przez Administratora danych zgodnie z przepisami prawa i procedurami obowiązującymi u Administratora danych osobowych. Są to przede wszystkim dane identyfikujące Panią/Pana, dane umożliwiające kontakt z Panią/Panem oraz określające stosunek prawny i faktyczny pomiędzy Panią/Panem a Administratorem danych i ich przebieg.

 1. Udostępnianie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m. in. dostawcom usług IT, podmiotom przeprowadzającym lustrację, badania, audyty Administratora, podmiotom świadczącym usługi archiwizacyjne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora oraz na podstawie upoważnienia udzielonego przez Administratora danych osobowych. Pani/Pana dane mogą być również przekazywane podmiotom wspierającym i współpracującym z Administratorem w ramach świadczenia usług oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. obsłudze prawnej, właściwym organom podatkowym oraz właściwemu oddziałowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego) czy umożliwienia przeprowadzenia kontroli organom do tego uprawnionym. Nadto Pani/Pana dane mogą być również udostępniane członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” w Ustce.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Na mocy art. 15 – 22 RODO przysługują Panu/Pani następujące prawa w związku
z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,

 2. prawo żądania sprostowania danych,

 3. prawo żądania usunięcia danych,

 4. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,

 6. prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane dane na tej podstawie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

 7. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,

 8. niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W celu skorzystania z powyższych praw należy złożyć pisemny wniosek umożliwiający jednoznaczne zidentyfikowanie tożsamości osoby, której dane dotyczą bezpośrednio w siedzibie Administratora lub za pośrednictwem adresu mailowego: iodo@smkorab.pl.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO.

Jednocześnie informujemy, że zbieranie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do realizacji stosunku członkostwa i/lub stosunku wynikającego z posiadania tytułu prawnego lub korzystania z lokalu w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” uniemożliwia wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wobec Pani/Pana osoby lub niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do realizacji umowy uniemożliwia jej wykonanie, lub niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do realizacji obowiązków Administratora wobec Pani/Pana osoby uniemożliwia ich wykonanie

Informujemy także, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a także, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Scroll to Top