Przestrzeń na plus – kompleksowe działania w przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji „E”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab”w Ustce informuje, że razem z Urzędem Miasta Gminy otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach funduszy europejskich na zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie miasta Ustka. Poniżej przedstawiamy informację na ten temat.

Przestrzeń na plus – kompleksowe działania w przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji „E”

Beneficjent: Gmina Miasto Ustka

Poddziałanie: 8.1.2 – Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych.

Planowany okres realizacji: wrzesień 2017 – grudzień 2021

Całkowita wartość projektu: 11 346 373,54 zł

Poziom współfinansowania: 65 % (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 55 %, Budżet Państwa – 10 %)

Kwota dofinansowania projektu7 338 501,37 zł w tym dla:

– Gmina Miasto Ustka (Partner Wiodący) – 6 791 068,93 zł,

– Spółdzielnia Mieszkaniowa „Korab” w Ustce (Partner) –   547 432,44 zł.

Cel główny: zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców i poprawa przestrzenni miejskiej na obszarze rewitalizacji „E” w Gminie Miasto Ustka.

Cele szczegółowe:

W podsystemie SPOŁECZNYM:

– Utworzenie miejsca z kompleksową ofertą wsparcia mieszkańców obszaru zdegradowanego zwiększającego dostęp do usług społecznych – Centrum Wsparcia Mieszkańców Obszaru Rewitalizacji,

– Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem zwiększająca ich szanse na rynku pracy,

– Aktywizacja zawodowa i ekonomiczna mieszkańców korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,

– Aktywizacja społeczna seniorów i integracja międzypokoleniowa mieszkańców,

W podsystemie GOSPODARCZYM:

– Ożywienie gospodarcze oraz tworzenie przyjaznych warunków do powstawania nowych inicjatyw gospodarczych i wspierania istniejących przedsiębiorstw,

– Poprawa atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru,

W podsystemie PRZESTRZENNYM:

– Modernizacja zdewastowanej i zaniedbanej przestrzenni publicznej wraz z poprawą jej wizerunku,

– Poprawa i zwiększenie potencjału rekreacyjnego terenu poprzez utworzenie atrakcyjnych miejsc wypoczynku,

– Dostosowanie infrastruktury budowlanej oraz przestrzeni zewnętrznej do potrzeb osób niepełnosprawnych i seniorów,

– Zwiększenie wykorzystania potencjału przestrzeni miejskiej,

– Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców obszaru zdegradowanego, poprzez:

 • wybudowanie budynku na usługi społeczne CWMOR, w którym realizowane będą usługi dla osób niesamodzielnych i rodzin z dziećmi,
 • wybudowanie i modernizacja drogi dojazdowej do budynku CWMOR wraz z budową kładki, budową odcinka, modernizacją ul. Zielonej, Rybackiej,
 • wybudowanie i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej (skatypark, wiat, plac zabaw, małe boisko, siłownia napowietrzna,)
 • modernizację ścieżek pieszo-rowerowych,
 • modernizację ul. Dąbrowszczaków,
 • modernizację terenów przyblokowych w 4 lokalizacjach – budowa 2 wiat rekreacyjnych, 1 miejsca rekreacyjnego, modernizacja 1 placu zabaw, modernizacja 3 wiat na zbiorniki podziemne na odpady, zagospodarowanie zieleni, wybudowanie małej architektury,
 • wyburzenie budynku magazynowego z azbestem i wybudowanie parkingu na ok. 22 miejsca,
 • zwiększenie aktywności społecznej i identyfikacji z obszarem przez udział w 2 turach konkursu inicjatyw mieszkańców,
 • prowadzenie biura informacyjnego na temat konkursu inicjatyw w CWMOR.

W ramach projektu planowane jest:

Zadanie 1: Budowa Centrum Wsparcia Mieszkańców z Obszaru Rewitalizacji (CWMOR) wraz z budową mediów i zagospodarowaniem terenu.

Budowa CWMOR wraz budową mediów i zagospodarowaniem terenu wokół oraz wyposażenie nowego obiektu na obszarze rewitalizacji, niezbędnego do realizacji usług społecznych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji. Obiekt zlokalizowany na obszarze rewitalizacji na działce między ul. Rybacką, a obiektem projektowanego kompleksu skateparku, pumtracku itd. za blokiem mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej 39 E.

Całkowita powierzchnia użytkowa budynku ok. 704 m2, dwie kondygnacje, budynek niepodpiwniczony w którym realizowane będą funkcje usług społecznych dla rodzin i usług społecznych dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów.

Zadanie 2: Budowa drogi dojazdowej do Centrum Wsparcia Mieszkańców Obszaru Rewitalizacji  (CWMOR) wraz z przebudową ulicy Zielonej i budową kładki drogowej nad ciekiem Otocznica.  

Zadanie składające się z czterech elementów:

 • przebudowa nawierzchni ul. Zielonej  bez terenów sąsiednich wraz z ciągiem pieszo-rowerowym wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową i teletechniczną, oznakowaniem i małą architekturą – długość pasa drogowego: ok. 180 mb.i szerokości 9,6 mb.w celu poprawy dostępu dla osób niepełnosprawnych, wózków dziecięcych, osób starszych.

Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, wózków dziecięcych, osób starszych polegać będzie na: obniżeniu na przejściach dla pieszych krawężników, ustawieniu ławek, wyrównaniu nawierzchnia chodników.

 • wykonanie drogi dojazdowej do budynku CWMOR-u poprzez przebudowę ul. Rybackiej na odcinku ok. 330 m na północy od granicy OSIR-u – przebudowa konstrukcji i nawierzchni, budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia, powierzchnia  – ok.  3 800 m2
 • wykonanie drogi dojazdowej (budowa konstrukcji i nawierzchni, budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia) – od ul. Rybackiej do CWMOR-u, długość – ok. 150 m, powierzchnia ok. 1 300 m2. Budowa kładki nad Ciekiem Otocznica w ciągu drogi dojazdowej o długości – ok. 8 m

Zadanie 3: Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół budynku socjalnego przy ul. Grunwaldzkiej 39

– budowa miejsca do integracji mieszkańców, zadaszonej wiaty z miejscem na grill, ławki,

– uporządkowanie zieleni w tym usunięcie inwazyjnej, nasadzenia nowej, odbudowa trawników, cięcia,

– zakup i montaż monitoringu,

– modernizacja ciągów komunikacyjnych wewnętrznych.

Całkowita powierzchnia objęta ww. działaniami: ok. 3 527,18 m2

Zadanie 4: Zagospodarowanie terenu położonego przy ulicy Grunwaldzkiej 35 z przeznaczeniem na funkcje społeczno-rekreacyjno-integracyjne.

– budowa skateparku, pumptracku, placu z urządzeniami do street workout’u, placu do StreetBall’u, trampolin ziemnych – o powierzchni ok. 6 000 m2

– budowa miejsca integracyjnego – wyposażonego w stałą wiatę, stoły do gry w szachy i warcaby, miejsce na ognisko, małą architekturę itp., wyznaczenie miejsc dla pieszych – powierzchnia ok. 2 000 m2,

– budowa placu zabaw dla dzieci z boiskiem o wymiarach 7 m x 10 m i elementów siłowni napowietrznej (z wykorzystaniem istniejących elementów zabawowych i siłowni) – powierzchnia ok. 1 900 m2,

– przebudowa i budowa ciągów pieszo-rowerowych poprawiających dostęp do nowo wybudowanej infrastruktury w tym:

 • remont istniejącej nawierzchni na długości ok. 470 mb.,
 • wykonanie nowej nawierzchni o długości ok. 50 mb., wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym,
 • budowa nowego ciągu komunikacyjnego o powierzchni ok. 260 m2, długości ok. 130 mb. wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym.

– zniwelowanie ogrodzenia i jego zastąpienie nasadzeniami zielenią od strony ul. Grunwaldzkiej i od strony budynku socjalnego przy ul. Grunwaldzkiej 39 tj. z dwóch stron od obszaru rewitalizacji o łącznej długości ok. 378 mb.

–  modernizacja ogrodzenia od strony ul. Rybackiej i Zielonej od strony Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce o łącznej długości ok. 350 mb.

Zadanie 5: Poprawa stanu zdegradowanej infrastruktury komunikacyjnej ulicy Legionów (dawniej Dąbrowszczaków)  

– przebudowa ulicy Legionów (dawniej Dąbrowszczaków) wraz z ciągiem pieszym wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową i teletechniczną, oznakowaniem i małą architekturą, długość pasa drogowego: ok. 450 mb.w celu poprawy dostępu dla osób niepełnosprawnych, wózków dziecięcych, osób starszych.

– remont nawierzchni drogi osiedlowej o powierzchni ok. 1620,00 m2 w celu poprawy dostępu dla osób niepełnosprawnych, wózków dziecięcych, osób starszych.

Zadanie 6: Zagospodarowanie przestrzeni publicznych, przyblokowych na obszarze rewitalizacji w celu poprawy warunków mieszkaniowych i dostępu do infrastruktury rekreacyjno-integracyjnej w tym dla osób niepełnosprawnych.

Zadania partnera projektu – Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab”

Działania będą realizowane w lokalizacjach na terenie obszaru rewitalizacji tj. Grunwaldzka 10, Grunwaldzka 47, Grunwaldzka 49, Grunwaldzka 51

Działania w przestrzeniach publicznych, przyblokowych polegać będą m.in. na:

– przebudowie kompletów altan śmietnikowych,

– budowie zadaszonych wiat przyblokowych z miejscem na grill, ławki, stolik z szachami, warcabami,

– uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenów zielonych w przestrzeniach międzyblokowych, 

– przebudowie placu zabaw dla dzieci, wyposażeniu w urządzenia rekreacyjno-sprawnościowe sprzyjające integracji różnych grup wiekowych. Wyposażenie w zestawy sprawnościowe, zabawowe, piaskownice, huśtawki, karuzelę tarczową. Realizacja robót polegać będzie na m.in. demontażu istniejących urządzeń, ogrodzenia, montażu nawierzchni syntetycznej, urządzeń zabawowo- sprawnościowych,

– likwidacji obiektu zawierającego azbest i utworzenie miejsc parkingowych i miejsca rekreacyjno-integracyjnego na tym obszarze. Powierzchnia zabudowy 230,00 m2, Teren pozostały po rozbiórce zostanie przeznaczony na ok. 20 miejsc postojowych oraz miejsce rekreacyjno-integracyjne z zadaszoną wiatą przyblokową z miejscem na grill, ławki, stoli z szachami, warcabami oraz montaż 4 urządzeń siłowni plenerowej m.in. dla seniorów,

– remoncie nawierzchni drogi osiedlowej o powierzchni ok. 785,00 m2 w celu poprawy dostępu dla osób niepełnosprawnych, wózków dziecięcych, osób starszych.

Zadanie 7: Organizacja konkursów dla inicjatyw mieszkańców.

Realizowany w formule konkursów wybór najlepszej inicjatywy w danym module tematycznym w formie zgłaszania przez mieszkańców (nieformalne np. kilku sąsiadów, grupa młodzieży lub formalne np. organizacje pozarządowe, kluby sportowe działające na obszarze „E”) propozycji działań, pomysłów, z opisem form oraz wskazaniem osób które chciałby realizować daną inicjatywę):

 • organizacja działań kulturalno-integracyjnych z wykorzystaniem działań artystycznych w przestrzeni,
 • poprawa jakości infrastruktury poprzez działania aktywizujące mieszkańców, w tym angażujące mieszkańców do  wspólnej realizacji  projektów (np. remont klatki schodowej, utworzenie małej infrastruktury, zagospodarowanie zieleni przyblokowej).

 Na potrzeby zadania prowadzone będzie w wybudowanym CWMOR biuro konkursu inicjatyw mieszkańców.

Scroll to Top