Przetargi

Remont wewnętrznej instalacji gazowej (wraz z przeniesieniem pionów instalacyjnych/liczników gazowych na klatki schodowe) oraz na wymianę wewnętrznej instalacji wodociągowej(wody ciepłej,zimnej i cyrkulacji) oraz kanalizacji sanitarnej (do poziomu piwnic wraz z rewizjami) – w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 49 w Ustce

Pobierz szczegółowe informacje


Remont wewnętrznej instalacji gazowej oraz wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej (wody ciepłej,zimnej i cyrkulacji) i kanalizacji sanitarnej (do poziomu piwnic wraz z rewizjami) – w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 51 w Ustce

Pobierz szczegółowe informacje


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Korab” w Ustce zaprasza do złożenia oferty na wymianę instalacji oświetleniowej w sześciu klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Słupskiej 17 w Ustce wraz z montażem opraw z czujnikami ruchu i zmierzchowymi oraz wymianę opraw oświetleniowych we wskazanych pomieszczeniach w budynku administracji sp-ni przy ul. Legionów 2 w Ustce.

Pobierz szczegółowe informacje (zip)


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Korab” w Ustce ogłasza przetarg na wybór wykonawców na: Remont sześciu klatek schodowych, korytarzy i wspólnych pomieszczeń piwnicznych wraz z wyłożeniem powierzchni schodów, podestów, spoczników płytkami gresowymi, wymianą pochwytów balustrad na drewniane, wymianą trzech wyłazów dachowych – w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Słupskiej 17 w Ustce.

Pobierz szczegółowe informacje (zip)


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Korab” w Ustce ogłasza przetarg na wybór wykonawców na roboty remontowe w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „KORAB” w Ustce do wykonania w 2023 roku.

Pobierz szczegółowe informacje


SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KORAB” W USTCE

76-270 Ustka, ul. Grunwaldzka 10,

tel. /059/8144-081, fax /059/ 8144-082,

ogłasza

przetarg nieograniczony na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych i użytkowych oraz lokali użytkowych

w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” w Ustce

Pożądany termin wykonania zamówienia do dnia 28 kwietnia 2023r.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

  1. spełnią wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  2. posiadają niezbędną wiedzę i uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia oraz posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku ze sporządzeniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 25 stycznia 2023 r. do godz. 9.30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 stycznia 2023 r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielni.

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie. Koperta ma być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Korab” w Ustce, ul. Grunwaldzka 10

Wykonanie świadectw energetycznych budynków i lokali w zasobach SM Korab”

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego znaczenie:

  1. cena ofert – 100%

Pozostałe warunki zamówienia zostały określone w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, którą można pobrać nieodpłatnie wraz z załącznikami do SIWZ

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez prawa oferentów do zgłaszania z tego tytułu roszczeń.

Pobierz szczegółowe informacje

Pobierz – Klauzula RODO i oświadczenia – niezbędne do złożenia dokumentów przetargowych


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Korab” w Ustce,

76-270 Ustka, ul. Grunwaldzka 10, tel. 59 814 40 81

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie termomodernizacji tylnej elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wróblewskiego 6 w Ustce – ETAP I

Termin składania ofert do: 25 stycznia 2023r. do godziny 930

Zainteresowanych zapraszamy do pobrania informacji o przetargu oraz SIWZ

Pobierz komplet dokumentów do przetargu (zip)

Pytanie oferenta

WAŻNE! ZMIANA DO SIWZ – TERMIN PODPISANIA UMOWY